تيك آبي اينستاگرام

. تيك آبي اينستا گرام يا نشانه هاي تاييد شده  اينستاگرام در صفحه ي خود نوشته، در دسامبر سال 2014، ما نشانه هاي تایید شده يا تيك آبي را در نمایش مشخصات عمومی معرفی كرديم . تيك هاي  تایید شده يا تيك آبي کمک  ميكنه ، كه مردم به راحتی چهره های عمومی، افراد مشهور […]