اظهار نامه مالیاتی

موضوع : تاثیر الکترونیکی شدن اظهار نامه مالیاتی و فواید ارسال به موقع آن برای مودیان این مقاله به صفر تا صد اظهار نامه مالیاتی می پردازد شامل موارد زیر می باشد : ۱) چکیده ۲) مقدمه ۳) کلمات کلیدی ۴) فهرست طبقه بندی شده ۵) شامل ۲۱ صفحه مطلب می باشد ۶) نتیجه گیری […]