موضوع : تاثیر الکترونیکی شدن اظهار نامه مالیاتی و فواید ارسال به موقع آن برای مودیان

این مقاله به صفر تا صد اظهار نامه مالیاتی می پردازد شامل موارد زیر می باشد :

۱) چکیده

۲) مقدمه

۳) کلمات کلیدی

۴) فهرست طبقه بندی شده

۵) شامل ۲۱ صفحه مطلب می باشد

۶) نتیجه گیری

این مقاله به دو صورت ورد و pdf به شما ارائه می شود.(در صورت نیاز بتوانید براحتی آن را ویرایش کنید)

 

 

 

 

28,000 ریال – خرید